سرای علا - Seray Ala

آدرس سرای علا

خیابان فرمانيه، مركزخريد برندسنتر، طبقه دوم رستوران كافه ايرانى – لبنانى سراى علا

ساعت کار سرای علا

۱۱ الی ۲۴